Obchodné podmienky - Eset antivirus

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

predávajúci – BARIMPEX, s.r.o.
, prevádzkovateľ internetovej stránky  antivirus.barimpexpo.sk
kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu antivirus.barimpexpo.sk
objednávka - kúpna zmluva (faktúra) na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru
naša adresa – Šafárikova 6, 080 01 Prešov

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami na antivirus.barimpexpo.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

Každá objednávka zákazníkovi môže byť pred odoslaním telefonicky overovaná.

Storno objednávky:

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody a nákladov, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka vynaložiť, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Objednávku môže kupujúci stornovať e-mailom alebo telefonicky.


 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak:

- Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho, atď.
- Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
     

   1. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:


Zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, a to písomne emailom na antivirus@barimpexpo.sk, alebo poštou na našu adresu, spolu s tovarom, kópiou faktúry, podpisom a číslom účtu pre vrátenie peňazí.

Tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie však na dobierku, prípadne tovar donesie priamo na našu adresu.
   

  2. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar bez poplatku za distribučné náklady v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
  3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade výživového doplnku nesmie byť poškodená plomba na vrchnáku prípravku.

    4. V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v bode 3.1. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.


4. Dodacie podmienky


1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Objednávka je akceptovaná a expedovaná v lehote do 3 pracovných dní. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Internetový obchod www.barimpexpo.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

E-mail - zakúpený softvér, ktorý sa distribuuje elektronicky, zasielame e-mailom po zaplatení.

Slovenská pošta – riadi sa platnými podmienkami Slovenskej pošty – doba dodania zásielky sú max. 3 pracovné dni od podania, v prípade balíkov 2. triedy nie je táto doba zaručená. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo Vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 14 dní.
Kuriér – doručenie zásielky do 2 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento spôsob dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (napr. najvhodnejší spôsob dopravy v prípade doručenia zásielky do zamestnania). Ak Vás kuriér nezastihne na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.
Nezodpovedáme za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, za poškodenie zásielky zavinené poštou, oneskorené dodanie zavinené nesprávnou adresou prijímateľa
.


2. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), prípadne záručný list.


5. Platobné podmienky

V internetovom obchode antivirus.
barimpexpo.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

Bankový prevod – pri zvolení tohto spôsobu platby Vám systém po prijatí objednávky zašle vygenerovaný e-mail s číslom účtu. Ako variabilný symbol zvoľte číslo objednávky. Za tovar zaplatíte vopred, po prijatí platby Vám pošleme tovar s tým, že Vás e-mailom budeme vopred informovať. V prípade, že kúpna cena nebude pripísaná na účet do 7 dní od objednania tovaru, má predávajúci právo objednávku zrušiť.
Platobnou kartou - pri zvolení tohto spôsobu platby, budete presmerovaní na platobný terminál PayPal, kde uskutočníte platbu kartou.

PayPal - pri zvolení tohto spôsobu platby budete presmerovaní na platobný terminál PayPal, kde zvolíte platbu cez PayPal účet.


6. Záruka, reklamácie a servis


  1. Záručná doba je 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.


 2. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení chyby, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.


3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.


4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne so záručným listom a stručným popisom chyby.


5. Právo na záruku zaniká v prípade, že ku chybe došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.


6. Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou (nie na dobierku), na adresu prevádzkovateľa:

     Barimpex, s.r.o., Šafárikova 6, 080 01 Prešov

     Reklamovaný výrobok prevezmeme na tejto adrese aj osobne.


 7. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.


 8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:


- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
- V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
- Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.


7. Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1. Pošlite e-mail na našu adresu antivirus@barimpexpo.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, číslo faktúry a popis chyby.
2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.
3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom chyby, kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť od adresy na faktúre, je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.


9. Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia Vašej objednávky si musíme uložiť Vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením Vašich osobných údajov do našej databázy podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kedykoľvek máte právo tento súhlas odvolať.


10. Záverečné ustanovenia
 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke e-shopu.


2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.


3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.


4. V prípade akýchkoľvek informácií nás kontaktujte na tel. číslach alebo e-mailom.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky